HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2021


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2021


Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, đến nay, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11 hàng năm) đã được bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

Thực hiện công văn 4345/BXD-PC ngày 22/10/2021 của Bộ Xây dựng Về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021; ngày 27/10/2021 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã ban hành kế hoạch số 151/KH-ĐHXDMT về việc tổ chức thực hiện các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong Trường.