1. Chức năng


Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác Tổ chức cán bộ; công tác Hành chính; công tác Văn thư, Lưu trữ; công tác Thi đua khen thưởng; giải quyết chế độ chính sách; quản lý phôi bằng, chứng chỉ; công tác an ninh trật tự và bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhiệm vụ:

1. Công tác tổ chức cán bộ
1.1. Nghiên cứu tham mưu cho Hiệu trưởng về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường.
1.2. Đề xuất thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các đơn vị trong Trường và tổ chức triển khai các đề án đã được phê duyệt.
1.3. Tham mưu công tác tuyển dụng viên chức, lao động, trên cơ sở yêu cầu thực tế của các đơn vị, đồng thời theo dõi kiểm tra về quản lý, sử dụng lao động.
1.4. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường, quy hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ - viên chức, giảng viên theo yêu cầu phát triển của Trường.
1.5. Tham mưu, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động.
1.6. Trực tiếp quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, viên chức; phối hợp nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm; xây dựng đề án vị trí việc làm; tổ chức, quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập; cập nhật thông tin bổ sung lý lịch của cán bộ, viên chức, người lao động.
1.7. Phối hợp với Ban Thanh tra - Pháp chế tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho toàn Trường.
1.8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ban Chấp hành Công đoàn trường tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức hàng năm.
1.9. Thường trực các hội đồng: Thi đua khen thưởng; tuyển dụng; nâng lương, nâng ngạch; kỷ luật, đền bù, hoàn trả; hội đồng duyệt giảng và các hội đồng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Công tác hành chính
2.1. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các loại văn bản.
2.2. Giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các văn bản đã được chỉ đạo.
2.3. Thực hiện quản lý và sử dụng con dấu; chứng thực các loại văn bản của Trường ban hành.
2.4. Xây dựng quy chế về quản lý văn bằng, chứng chỉ; trực tiếp quản lý phôi bằng, chứng chỉ.
2.5. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, giấy nghỉ phép và các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm.
2.6. Kết hợp với trung đội tự vệ, phòng cháy, chữa cháy xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với công an, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự trong toàn cơ quan.
2.7. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng: Rà soát, đề xuất, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành nội quy, quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường.
2.8. Thực hiện công tác đối ngoại, giao dịch về lễ tân, khánh tiết khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
2.9. Thực hiện công việc khảo sát ý kiến viên chức, người lao động, theo quy định của Trường.
2.10. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị.

3. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn