Đang online: 84

Số lượt truy cập: 17192031

Chức năng - Nhiệm vụDANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2024
 

TT Họ và tên Phân công nhiệm vụ
Ông Lê Hiến Chương Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ:
a) Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng trường;
b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp;
c) Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học và Khoản 1 Điều này.

2 Ông Nguyễn Văn Xuân
Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
3 Ông Trương Công Bằng
Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và chức vụ Công đoàn trường phân công.
4 Trương Thị Hồng Nga
Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
5 Huỳnh Ngọc Xoàn
Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và chức vụ Đoàn TN trường phân công.
6 Ông Lê Bảo Quốc
Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
7 Nguyễn Thị Tâm Đan
Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
8 Ông Nguyễn Cao Phong Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
9 Ông Lê Tấn Truyền Thành viên Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
10 Nguyễn Thị Trang Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ:
a) Tổng hợp tình hình hoạt động của Trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và thư ký cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng trường theo quy định; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường.
b) Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường;
c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng trường giao.

11  Ông Lê Đông Thành Thành viên Hội đồng trường giúp Nhà trường về Quản lý tài chính và đầu tư cơ sở vật chất.
12 Ông Nguyễn Thanh Hải Thành viên Hội đồng trường giúp Nhà trường về định hướng hoạt động các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Quản lý đô thị.
13 Ông Ngô Hoàng Nguyên Thành viên Hội đồng trường giúp Nhà trường về định hướng hoạt động quản lý trong lĩnh vực Xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản.
14 Ông Chung Bắc Ái
Thành viên Hội đồng trường giúp Nhà trường về định hướng hoạt động các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Giao thông, Cấp thoát nước và môi trường.
15
Ông Lê Trung Thành
Thành viên Hội đồng trường giúp Nhà trường về định hướng hoạt động khoa học và công nghệ.


Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường đại học công lập được quy định tại Luật số 34/2018/QH14 Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2019 như sau:

1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường; chủ trương phát triển Trường thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;

2. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

5. Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

6. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường;

7. Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

8. Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng Nhà trường; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Nhà trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường;

9. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường;
10. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

(TRÍCH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY)


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn