Kế hoạch triển khai làm đồ án tốt nghiệp cho SV Đại học liên thông (đợt 1) năm 2020, cho khoá 2018 và các khoá 2017 trở về trước