Đang online: 83

Số lượt truy cập: 17192071

Báo cáo công tác hội Cựu chiến binh năm 2014

HỘI CỰU CHIẾN BINH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 KHỐI CƠ QUAN & DOANH NGHIỆP
----------------------------
 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------------------
 HCCB Trường ĐHXD Miền Tây
Số : …  / BC- HCCB 

Vĩnh Long ngày 22 tháng 10 năm 2014
 
BÁO CÁO 
Công tác Hội cựu chiến binh Trường ĐHXD Miền Tây năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-CCB ngày 30 tháng 09 năm 2014 về việc kiểm tra công tác Hội năm 2014 (đợt 2). Ban chấp hành Hội CCB trường ĐHXD Miền tây báo cáo kết quả thực hiện những nội dung chính của Hội CCB trong năm 2014 như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1.1 Công tác tổ chức hội, công tác tuyên truyền, học tập, chỉ thị, Nghị quyết:

- Có 09 hội viên trong đó 05 đồng chí là Đảng viên; 01 đồng chí trong Ban giám hiệu Nhà trường; 03 đồng chí là trưởng phòng và 01 đồng chí phó phòng, 01 Trưởng khoa, 02 đồng chí là Đảng uỷ viên, 02 đồng chí là bí thư chi bộ, 01 đồng chí là Chủ tịch công đoàn bộ phận 05 đồng chí là CBVC đều là cán bộ nồng cốt của trường .
  - Công tác tuyên truyền, học tập, chỉ thị, Nghị quyết Hội cựu chiến binh Trường ĐHXD Miền Tây, thực hiện kế hoạch số …./KH-CCB ngày 29/02/2014 của Hội CCB Khối cơ quan & Doanh nghiệp. Hội CCB trường ĐHXD Miền tây HCCB xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nên thường xuyên, tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của Hội Cựu chiến binh cấp trên như: Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8,9 (khóa XI) của Đảng, kết quả có 100% đảng viên và 100% hội viên chưa là đảng viên học tập; Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp và Điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, kết quả có 100% hội viên học tập và có trên 80% hội viên tham gia đóng nghị quyết .Hội CCB đã thực hiện đầy đủ các văn bản , hướng dẫn của HCCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp trong năm 2014.
- Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 cho 100% hội viên học tập và tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số …./KH-CCB, ngày 29/01/2014 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và Doanh nghiệp vê công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị năm 2014. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Hội Cựu Chiến binh, qua học tập cán bộ, hội viên luôn nhận thức sâu sắc và coi đây là sự chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội.

1.2 Công tác bồi dưỡng phẩm chất năng lực cho hội viên:
Hội cơ sở thường xuyên xây dựng cho Hội viên có lập trường chính trị vững vàng, kiên định , trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng , tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng và đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo . 100 % Hội viên tham gia học tập các Chỉ thị , Nghị quyết của Đảng theo kế hoạch của các cấp uỷ Đảng đề ra. Qua học tập quán triệt Chỉ thị , Nghị quyết của Đảng làm cho mỗi cán bộ Hội viên phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đi lên của đất nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao , góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền , chế độ XHCN và bảo vệ cơ quan an toàn. Toàn thể Hội viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao , luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở vị trí công tác của mình , luôn học tập và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ ” , được Đảng uỷ Nhà trường tin cậy , tín nhiệm.
Công tác tổ chức và xây dựng Hội :
Hội Cựu chiến binh Trường đại học xây dựng Miền tây đã góp phần đã tham gia đóng góp cho cấp uỷ về các mặt công tác như : Công tác xây dựng Đảng trong đơn vị và công tác an ninh trật tự trong cơ quan chính. Vì vậy trong những tháng đầu năm 2014 không có những vụ việc xảy ra trong Cơ quan về các tệ nạn xã hội . Có 100 % Hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao , trong đó có 05 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ BGH nhà trường Hội CCB thường xuyên triển khai cho tổ chức Hội và hội viên hiểu rõ việc thực hiện Chỉ thị 487/TTg của Thủ tướng chính phủ và Công văn …. của Ban TV-Tỉnh ủy Vĩnh long " V/v Thành lập Hội CCB trong đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước" và có sự chỉ đạo trực tiếp Hội CCB Khối cơ quan doanh nghiệp HCCB trường đã trực tiếp triển khai cho hội viên thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên chuyển xuống .

Tổ chức hội có xây dựng kế hoạch hoạt động kịp thời và phù hợp với cơ sở hội, triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý và giáo dục HSSV. Hội đã lên kế hoạch : Như ngày 30/4/ 2014 nhân ngày miền nam hoàn toàn giải phóng , Hội cựu chiến binh phối hợp với HCCB Khối cơ quan doanh nghiệp tổ chức đêm giao lưu kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện biên phủ hơn 300 HSSV tham dự và cuộc thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nói chuyện chuyên đề cho toàn thể HSSV và CBVC về chủ Quyền biển đảo Việt Nam và chiếu phim có 2 cuộc trên 1400 HSSV tham ra. Vận động HSSV tham ra cuộc thi vẽ tranh cổ động về biển đảo có trên 200 sinh viên tham gia .Phối hợp Công đoàn trường tham ra xây dựng cột mốc Trường sa, tổ chức dự lễ và cắt băng khánh thành có hơn 500 SV tham ra và 100 HCCB tham ra dự lễ.

Hội đã lên kế hoạch triển khai công tác tháng quý về tình hình nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự trong trường, công tác tự vệ cơ quan, công tác PCCC có 100% hội viên tham gia.

1.3 Hướng dẫn và vận động hội viên CCB thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình, phong chào của Hội (5 phong trào):
- Phong trào có 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức hội thường xuyên quan tâm triển khai kịp thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; Quy chế của Cơ quan tất cả các hội viên đều gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công ở bất cứ cương vị nào kết quả 6 tháng đầu năm 2014 có 100% hội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, trong đó có 04 hội viên được Đảng bộ khen thưởng về tấm gương ‘‘Học tập theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh’’.
- Phong trào tổng kết 5 năm Hội viên gương mẫu có 03 đồng chí được khen thưởng, tập thể HCCB được tặng giấy khen.
- Phong trào hội viên gương mẫu thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy. Có 100% hội viên đều đăng ký thực hiện tốt chỉ thị 01 của Tỉnh ủy về thực hiện và gương mẫu thực hiệt tốt không có hội viên nào vi phạm.
- Phong trào hội giúp nhau làm kinh tế xóa nghèo và hoạt động tình nghĩa nội bộ. Đa số hội viên trong Hội CCB đều có kinh tế và thu nhập ổn định chính vì vậy trong năm 2014 các hội viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác tình nghĩa hội đã kịp thời động viên những đồng chí ốm đau và thăm hỏi có 01 đồng chí .
- Phong trào hội viên tham gia giữ gìn trật tự giao thông. Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ BGH Nhà trường Hội CCB đã tổ chức và mời báo cáo viên Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai lớp học chính trị đầu khóa cho hơn 1000 sinh viên mới nhập học về công tác an toàn giao thong và PCCC, kết thúc khóa học 100% sinh viên đều đạt yêu cầu đề ra. Ngoài ra Hội CCB còn phối hợp với Hội sinh viên làm tốt công tác an toàn giao thông trước cổng trường trong giờ cao điểm.
- Phong trào xây dựng ‘‘Hội viên gương mẫu’’ và ‘‘Tổ chức hội trong sạch vững mạnh’’.  100%. Số hội viên tham gia cuộc vận động học tập theo tấm gương, đạo đức Hồ chí minh, công tác hội đã nêu lên được sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay phần này do Đảng uỷ đã triển khai cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong trường học tập, trong đó Hội cựu chiến binh cũng tham gia đầy đủ 100% .Có 03 đồng chí được khen thưởng cấp trường 01 đồng chí cấp Đảng ủy khối .

Nhân Ngày 30/4/2014 ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, Hội CCB đã mời tất cả Cựu chiến binh, tham gia họp mặt ôn lại những ngày hào hùng của dân tộc và những chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện biên. Được sự quan tâm của Đảng uỷ BGH Nhà trường đã tổ chức cho Hội CCB đi tham quan di tích lịch sử ở Điện biên phủ kỷ niệm quốc khánh 2/9/2014 Nhà trường hỗ trợ trên 100 triệu đồng.

1.4 Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan:
Trong kế hoạch công tác Hội toàn thể Hội viên CCB trường Đại học XD Miền Tây trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò công tác của mình, đặc biệt các đồng chí CCB đã tham ra giữ vai trò tham mưu, lãnh đạo các đơn vị trong trường.Đã và đang phấn đấu để giữ vững được phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ,

Tổ chức hội và hội viên CCB có giữ vai trò nòng cốt trong công việc thưc hiện "Quy chế dân chủ" ở cơ quan, giữ vững tiêu chuẩn cơ quan văn minh, có vai trò nòng cốt như : Trong vấn đề bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đều được đưa ra tập thể lấy ý kiến, xét nâng lương chuyển xếp lương đều thông báo rộng rãi công nhân viên được biết, thu chi tài chính trong cơ quan cũng được công bố cho công nhân viên biết cùng các đồng chí thuộc các đơn vị tiến hành thực hiện nhiệm vụ quan trọng của người Đảng viên, tham gia củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Bước đầu hội CCB đã đi vào hoạt động và có phương hướng cụ thể của từng hội viên nhằm giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống. Vận động HSSV tham gia ủng hội Quỷ vì người nghèo hơn 15 triệu đồng.

Tổ chức hội và hội viên hội CCB luôn giữ vai trò nòng cốt trong viêc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, giữ vững tiêu chuẩn cơ quan văn minh.

Chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc của cơ quan đều được triển khai hoặc lồng ghép triển khai học tập quán triệt cho toàn thể hội viên như pháp lệnh công chức, pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm và chống tiêu pha lãng phí. Học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh...
Kế hoạch tháng, quý, 6 tháng đầu năm của cơ quan đều được đưa ra hội viên tham gia thảo luận đóng góp xây dựng đặc biệt là công tác quản lý HSSV ; Nội quy, quy chế của cơ quan được tập thể Hội CCB đóng góp và cùng nhau thực hiện.

Tổ chức hội và hội viên có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ và đồng thời kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham nhũng, tiêu pha lãng phí. Từ chỗ dân chủ trong cơ quan, khômg quan liêu, của quyền nên giải quyết mọi công việc trong cơ quan rất thuận lợi.Tổ chức Hội cựu chiến binh thường xuyên tranh thủ cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của hội và được sự ủng hộ các cấp lãnh đạo.

Phối hợp chi bộ quản lý sinh viên theo dõi và giúp đỡ và kết nạp đảng cho 02 sinh viên.

1.5 Chăm lo đời số vật chất tinh thần cho hội viên:
Tổ chức hội có kế hoạch chăm lo đời sống hội viên bằng nhiều hình thức như: Khuyến kích phát triển kinh tế gia đình đúng pháp luật ,xây dựng gia đình văn hoá.6 tháng đầu năm 2014 hội CCB đã tham gia đóng gó Quỹ tình thương, Mái ấm đồng đội, Ủng hộ người nghèo, đóng góp ủng hộ HSSV dự thi tuyển sinh năm 2014 với số tiền ủng hộ trên 01 đồng, hội phí được đóng góp đầy đủ. Thông tin, báo chí, văn bản, tài liệu kịp thời đến các hội viên HCCB (Có bản báo cáo thu chi tài chính kèm theo).

1.6. Công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh:
Hội CCB luôn quan tâm chỉ đạo cho các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao xem công tác xây dựng hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội .

Hội xem việc chỉ đạo của Đảng bộ Nhà trường về công tác hội về thực hiện kế hoạch phối hợp với Công đoàn , Đoàn trường , Hội sinh viên và các đơn vị khác thực hiện tốt công tác tuyên truyền , vận động CBVC và HSSV thực hiện tốt nội quy của cơ quan . Tổ chức tốt cho hội viên sinh hoạt theo đúng kế hoạch đề ra là 01 quý một lần.

Hội luôn quan tâm đến lợi ích của hội viên về đời sống vất chất cũng như tinh thần cho hội viên như ốm đau Hội đều tổ chức thăm hỏi động viên. Tổ chức tốt các hoạt động của hội đề ra trong năm 2014.

Hội CCB đạt trong sạch vững mạnh năm 2014 .
Dự kiến năm 2014 Hộ CCB trường ĐHXD Miền Tây đạt TSVM Hội viên đạt gương mẫu 5/9 đồng chí 55.5% , chấm điểm cuối năm 99 điểm .

II/ NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1.Nguyên nhân đạt được
Có được thành tích đó, là do có sự lãnh đạo của Đảng uỷ BGH, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng bộ, sự quan tâm chỉ đạo của Hội CCB khối Cơ quan & Doanh nghiệp, sự cố gắng của mỗi cán bộ hội viên; đặc biệt là có sự cổ vũ động viên, phối hợp tích cực của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên lãnh đạo các khoa phòng và tập thế cán bộ công nhân viên nhà trường, đã kịp thời khích lệ, ủng hộ giúp đỡ cán bộ hội CCB hoàn thành nhiệm vụ.
- Bên cạnh những kết quả trên Hội CCB Nhà trường vẫn còn những hạn chế là:
+ Việc duy trì chế độ sinh hoạt chưa thường xuyên và đều đặn do các hội viên ở nhiều bộ phận công tác khác nhau.
+ Công tác phối hợp hoạt động với Công đoàn, Đoàn thanh niên chưa ổn định mới chỉ quan tâm đến các ngày lễ, các đợt sinh hoạt chính trị lớn.
+ Công tác tham mưu với Đảng uỷ và BGH có lúc chưa kịp thời,
- Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế đó là lãnh đạo hội hoạt động kiêm nghiệm, số lượng hội viên ít, kinh nghiệm tổ chức và xây dựng phong trào CCB còn có nhiều bất cập.

2 . Bài học kinh nghiệm
Quá trình hoạt động của Hội CCB qua một nhiệm kỳ rút ra bài học kinh nghiệm như sau:
- Phải chủ động và thường xuyên tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, BGH Nhà trường, Hội CCB khối cơ quan và Doanh nghiệp nhất là sự đồng tình ủng hộ của lãnh đạo các khoa phòng, tập thể cán bộ công nhân viên nhà trường, sự phối hợp của Công đoàn, Đoàn thanh niên.

- Phải thực sự gấn gũi hội viên, kịp thời nắm bắt diễn biến tâm tư tình cảm nguyện vọng của cán bộ hội viên, cổ vũ động viên chia sẻ với hội viên nhằm tạo ra nghị lực, bản lĩnh khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, đề cao vai trò gương mẫu của CCB. Mặt khác lãnh đạo hội phải chủ động tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, BGH có giải pháp phù hợp giúp cán bộ hội viên yên tâm, gắn bó xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

- Khai thác triệt để những lợi thế và cơ sở vật chất sẵn có đề thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo tính thiết thực và sử dụng, phát huy được năng lực sở trường của mỗi cán bộ hội viên.

Trên đây là toàn bộ những nội dung báo cáo công tác của Hội CCB trường ĐHXD Miền Tây về công tác hoạt động của hội trong năm 2014 BCH hộ rất mong ý kiến đóng góp của đoàn trong năm 2014 để Hội năm 2014 Hội CCB trường ĐHXD Miền Tây xây dựng kế hoạch và hoạt động tốt hơn.

Xin trân thành cảm ơn./.


Chủ tịch Hội   
(Chủ tịch)    

Tô Mai Phong


Tổng kết 5 năm phong trào thi đua


Tổ chức cho hội viên về nguồn Điện Biên Phủ


Tham dự lễ khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền Đảo Trường Sa