Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 1515

Số lượt truy cập: 17021148

Nghiệm thu cấp Tỉnh nhiệm vụ Khoa học công nghệ


NGHIỆM THU CẤP TỈNH
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

          Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Xây dựng bản đồ địa chất công trình thành phố Vĩnh Long và đề xuất giải pháp nền móng” của nhóm tác giả ThS. Lâm Ngọc Quí (Chủ nhiệm); TS. Võ Đại Nhật (Đồng chủ nhiệm); KS. Nguyễn Văn Tri (Thư ký); TS. Trần Anh Tú; ThS. Võ Thanh Long; ThS. Phù Nhật Truyền; ThS. Phạm Quang Vĩnh; ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Cơ quan chủ trì là Trường Đại học Xây dựng Miền Tây theo Quyết định thành lập Hội đồng số 115/QĐ-SKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt trước Hội đồng về quá trình tổ chức thực hiện, kết quả nghiên cứu, các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sau phần thảo luận và kiến nghị đóng góp, bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng kết và sản phẩm của nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu kết quả nhiệm vụ và đề nghị UBND Tỉnh Vĩnh Long công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.
ThS. Lâm Ngọc Quí - Chủ nhiệm nhiệm vụ và TS. Võ Đại Nhật - Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt nội dung và các sản phẩm của nhiệm vụ trước Hội đồngHội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến cho nhiệm vụ


Hằng Lê


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn