ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2023-2024

 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 CÔNG TRÌNH THU TRẠM BƠM CẤP THOÁT NƯỚC 27 / 5 / 2024
2 KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN 27 / 5 / 2024
3 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON 27 / 5 / 2024
4 KỸ THUẬT THI CÔNG 2 27 / 5 / 2024
5 MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 27 / 5 / 2024
6 TỔ CHỨC THI CÔNG 27 / 5 / 2024
7 AVCN QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (mã đề 005) 27 / 5 / 2024
8 AVCN QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (mã đề 006)
27 / 5 / 2024
9 HỆ THỐNG ERP 28 / 5 / 2024
10 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 / 5 / 2024
11 Ô NHIỄM ĐẤT VÀ KỸ THUẬT PHỤC HỒI 28 / 5 / 2024
12 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 28 / 5 / 2024
13 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 (NGÀNH GT) 28 / 5 / 2024
14 THIẾT KẾ CẤU THÉP 28 / 5 / 2024
15 TRẮC ĐỊA (NGÀNH GT, CTN) 28 / 5 / 2024
16 TRẮC ĐỊA (NGÀNH XD) 28 / 5 / 2024
17 VẬT LÝ KIẾN TRÚC 1 28 / 5 / 2024
18 XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ 28 / 5 / 2024
19 CẤU TRÚC DỮ LIỆU 29 / 5 / 2024
20 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 29 / 5 / 2024
21 ERGONOMICS (CÔNG THÁI HỌC) 29 / 5 / 2024
22 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 29 / 5 / 2024
23 LẬP TRÌNH .NET 29 / 5 / 2024
24 NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 29 / 5 / 2024
25 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 29 / 5 / 2024
26 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 (NGÀNH XD) 29 / 5 / 2024
27 THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ 29 / 5 / 2024
28 TRẮC ĐẠT & BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐỊA CHÍNH 29 / 5 / 2024
29 VẬT LIỆU XÂY DỰNG 29 / 5 / 2024
30 AVCN KIẾN TRÚC (mã đề 003) 29 / 5 / 2024
31 AVCN KIẾN TRÚC (mã đề 004)
29 / 5 / 2024
32 CẤP NƯỚC & VSMTNT 30 / 5 / 2024
33  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 30 / 5 / 2024
34  KẾT CẤU THÉP 1 (NGÀNH XD) 30 / 5 / 2024
35 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
30 / 5 / 2024
36 LẬP TRÌNH JAVA
30 / 5 / 2024
37 LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY
30 / 5 / 2024
38 NHỮNG NLCB CỦA MÁC – LÊNIN 1
30 / 5 / 2024
39 PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG
30 / 5 / 2024
40 QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 30 / 5 / 2024
41 QUẢN LÝ DỰ ÁN 30 / 5 / 2024
42 SINH THÁI HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 30 / 5 / 2024
43 THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ 30 / 5 / 2024
44 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (NGÀNH GT) 31 / 5 / 2024
45 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (NGÀNH XD) 31 / 5 / 2024
46 HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 31 / 5 / 2024
47 KẾT CẤU THÉP 2 31 / 5 / 2024
48 KINH TẾ VI MÔ 31 / 5 / 2024
49 KINH TẾ XÂY DỰNG 31 / 5 / 2024
50 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 31 / 5 / 2024
51 MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 31 / 5 / 2024
52 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 31 / 5 / 2024
53 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 31 / 5 / 2024
54 THI CÔNG CẦU BTCT 31 / 5 / 2024
55 CƠ LÝ THUYẾT (NGÀNH XD) 03 / 6 / 2024
56 KẾT CẤU BTCT 1 (NGÀNH GT, CTN) 03 / 6 / 2024
57 KẾT CẤU BTCT 1 (NGÀNH XD)
03 / 6 / 2024
58 KIỂM TOÁN 1 03 / 6 / 2024
59 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN 03 / 6 / 2024
60 LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03 / 6 / 2024
61 PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC 03 / 6 / 2024
62 TOÁN KINH TẾ 03 / 6 / 2024
63 TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU, ĐƯỜNG 03 / 6 / 2024
64 THI CÔNG NGÀNH NƯỚC 03 / 6 / 2024
65 THỦY LỰC 1 03 / 6 / 2024
66 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 (NGÀNH XD) 28 / 5 / 2024
67 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (NGÀNH XD) 04 / 6 / 2024
68 NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH 04 / 6 / 2024
69 QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 04 / 6 / 2024
70 TƯ TƯỞNG HCM 04 / 6 / 2024
71 THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ 04 / 6 / 2024
72 AVCN XÂY DỰNG (mã đề 001) 05 / 6 / 2024
73 AVCN XÂY DỰNG (mã đề 002)
05 / 6 / 2024
74 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 (NGÀNH GT) 05 / 6 / 2024
75 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 (NGÀNH XD)
05 / 6 / 2024
76 ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 05 / 6 / 2024
77 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 05 / 6 / 2024
78 THUẾ 05 / 6 / 2024
79 VẬT LÝ KIẾN TRÚC 2 05 / 6 / 2024
80 AVCN CẦU ĐƯỜNG (mã đề NN002-01) 06 / 6 / 2024
81 AVCN CẦU ĐƯỜNG (mã đề NN002-02)
06 / 6 / 2024
82 CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (NGÀNH XD) 06 / 6 / 2024
83 CƠ HỌC ĐẤT (NGÀNH XD) 06 / 6 / 2024
84 CƠ HỌC ĐẤT (NGÀNH GT)
06 / 6 / 2024
85 CHUẨN BỊ KỸ THUẬT KHU ĐẤT XÂY DỰNG 06 / 6 / 2024
86 ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG 06 / 6 / 2024
87 KẾT CẤU BTCT 2 06 / 6 / 2024
88 VẬT LIỆU NGÀNH NƯỚC 06 / 6 / 2024
89 ĐIỆN KỸ THUẬT 07 / 6 / 2024
90 HÌNH HỌC HỌA HÌNH 07 / 6 / 2024
91 KỸ THUẬT THI CÔNG 1 07 / 6 / 2024
92 MÁY XÂY DỰNG NGÀNH NƯỚC 07 / 6 / 2024
92 NỀN MÓNG (NGÀNH XD) 07 / 6 / 2024
93 NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 07 / 6 / 2024
94 TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN 07 / 6 / 2024
95 AN TOÀN LAO ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 07 / 6 / 2024   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn