Chức năng - Nhiệm vụ  NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn cần thiết; Có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng,... nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật. I. Chức năng:


1.Đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngành Kỹ thuật xây dựng và các ngành gần khác.

2. Phối hợp các khoa khác đào tạo các ngành liên quan trong Trường.

3. Thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng tạo tri thức và chuyển giao công nghệ, phục vụ công tác giảng dạy và nhu cầu xã hội.


I. Nhiệm vụ:


1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được giao; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương chi tiết môn học được giao; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra đã được công bố. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo cấp Khoa, cấp Trường; tổ chức các hoạt động học thuật cho Khoa, cho SV; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 

3. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển ngành đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Theo dõi, giám sát, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các Bộ môn, điều phối hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo của Bộ môn theo chiến lược của Trường. 

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ nhân viên thuộc Khoa. 

6. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường. 

7. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

8. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

9. Tham gia góp ý các văn bản, tiêu chuẩn, khảo sát các lĩnh vực có liên quan đến các lĩnh đào tạo của Khoa.

10. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị.

11. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn