Các quy định liên quan

Các quy định có liên quan
08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
70/2014/QĐ-TTg Ban hành Điều lệ trường đại học.
78/2013/NĐ-CP Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập.
10/2012/QH13 Bộ luật lao động
01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
08/2016/TT-BGDĐT Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
106/2020/NĐ-CP  Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
120/2020/NĐ-CP  Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
143/2020/NĐ-CP  Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 26/2020/NĐ-CP  Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 01/NQ-HĐTr  Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Trường ĐHXD Miền Tây
 02/QĐ-HĐTTĐHXDMT  Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Xây dựng Miền Tây giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030
 07/NQ-HĐTr  Nghị quyết Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 08/NQ-HĐTr  Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài chính, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 109/QĐ-ĐHXDMT  Quyết định ban hành Quy định Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 285/QĐ-ĐHXDMT  Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh quản lý các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 286/QĐ-ĐHXDMT  Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm, điều động viên chức quản lý thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 286/TTr-ĐHXDMT  Tờ trình phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2022
 28/QĐ-BXD  Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây nhiệm kỳ 2019-2024
 02/NQ-HĐT  Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Thầy Trương Công Bằng)
 1056/QĐ-BXD  Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Thầy Nguyễn Văn Xuân)
 1088/QĐ-BXD  Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Thầy Lê Tấn Truyền)
Thể thức văn bản
30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư
Tiêu chuẩn giảng viên
01/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
03 /2014/TT-BTTTT Thông tư quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
36/2014/TTLTBGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
 Quy định liên quan chức danh Giáo sư, Phó giáo sư  
 37/2018/QĐ-TTg  Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Quản lý viên chức
12/2012/TT-BNV Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
15/2012/TT-BNV Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
29/2012/NĐ-CP Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
14/2012/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị công lập
Phụ cấp nhà giáo
68/2011/TTLT-BGDĐTBNV-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
54/2011/NĐ-CP Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Chuyển, xếp lương
02/2007/TT-BNV Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
28/2015/TTLT-BGDĐTBNV Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Bảo hiểm
58/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội
115/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn