Biểu mẫu dành cho Sinh viên

 STT BIỂU MẪU TẢI VỀ 
1 PHIẾU THÔNG TIN (LÝ LỊCH) SINH VIÊN
2 BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN NINH TRẬT TỰ
3 ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở KHU NỘI TRÚ
4 ĐƠN ĐĂNG KÝ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
5 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN (KHÓA 2018)
6 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN (KHÓA 2019 VÀ CÁC KHÓA VỀ SAU)
7 GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG
8 GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG
9 ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI
10  ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ
11 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SINH VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG   

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn