1. Chức năng:

1. Tổ chức hướng dẫn, giảng dạy môn Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thực tập địa chất và tổ chức nghiên cứu khoa học.

2. Thực hiện các hoạt động dịch vụ thí nghiệm.

2. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện giảng dạy thực tập địa chất, thí nghiệm vật liệu xây dựng theo kế hoạch được phê duyệt.

2. Kiểm định chất lượng thi công xây dựng; thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu Đất, Đá, Thép, Bê tông, Gạch.

3. Chủ động đề xuất trang bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác thí nghiệm.

4. Quản lý, bảo quản các trang thiết bị thí nghiệm và tài sản được giao theo đúng quy định của nhà trường.

5. Định kỳ hàng quý báo cáo Hiệu trưởng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn