Văn bản Đoàn trường

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU

 489/QĐ_ĐHXDMT  Quy định thực hiện chương trình ngày công tác xã hội đối với SV hệ ĐH chính quy  Quy định số ngày công tác xã hội 
 01-HD/ĐTN  Hướng dẫn thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ viên chức trẻ.  - Tạo môi trường thúc đẩy cán bộ viên chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động tham gia có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, chống lãng phí; nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
- Khơi dậy tính tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các phong trào nhằm thu hút đông đảo lực lượng cán bộ viên chức trẻ tham gia; mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu; nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến; khắc họa một lớp cán bộ viên chức trẻ, yêu nước, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị; qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

03 -CTr/ĐTN
  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014
 - Triển khai chương trình hành động của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 - Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”
 - Triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
 - Tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn
04-KH/ĐTN   Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014
 1. Chuyên đề năm 2014“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
2. Công văn số: 24-CV/ĐTNK ngày 26 tháng 06 năm 2013 về việc thực hiện Chỉ thị số: 01/TWĐ ngày 17/5/2013 về "8 điều nên làm và 8 điều không nên làm của cán bộ Đoàn trong xây dựng tác phong, lề lối công tác".
3. Kế hoạch số: 18-KH/ĐTNK ngày 26/10/2013 của BTV Đoàn khối Các cơ quan tỉnh về "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới".
 07 /KH-ĐTN   Kế hoạch thực hiện công trình thanh niên năm 2014  Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây ban hành kế hoạch hướng dẫn việc triển khai, đăng ký thực hiện, kiểm tra, giám sát và công nhận công trình thanh niên năm 2014
08/HD-ĐTN  Hướng dẫn xây dựng chi Đoàn mạnh   - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Liên Chi đoàn trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn. 
- Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.
 09-HD/ĐTN  "Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm" năm 2014  Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm” năm 2014
12-KH/ĐTN   Kế hoạch Tổ chức Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2014
 Tổ chức Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2014
    Điều lệ Đoàn TNCS HCM Khóa X
 Những vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên Cộng sản HCM
 22 HD/
TWĐTN
 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn