Đang online: 42

Số lượt truy cập: 17191684


 STT SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH  TÊN VĂN BẢN  TẢỈ VỀ
 NĂM 2024
1
19/02/2024  Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023
2
19/02/2024  Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023
3   19/02/2024  Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2023
 NĂM 2023
1 60/QĐ-ĐHXDMT  15/02/2023  Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học 
2 01/NQ-HĐTr  15/03/2023   Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHXD Miền Tây.  
3 196/QĐ-ĐHXDMT 19/04/2023  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHXD Miền Tây.  
4 183/QĐ-ĐHXDMT
 12/4/2023  Quy định Đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
5 342/QĐ-ĐHXDMT  30/6/2023   Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.  
6 379/QĐ-ĐHXDMT
20/7/2023  Chế độ làm việc của Giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây ban hành ngày 20/7/2023.
7 465/QĐ-ĐHXDMT  11/8/2023   Quy định về quản lý Khoa học và Công nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây.  
8 502/QĐ-ĐHXDMT  05/9/2023  Quy định đảm bảo chất lượng  
9 538/QĐ-ĐHXDMT  13/9/2023  Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2023-2028
10 650/QĐ-ĐHXDMT  13/11/2023  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023.
 NĂM 2022
1 112/QĐ-ĐHXDMT  10/3/2022   Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
2 205/QĐ-ĐHXDMT  15/4/2022   Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
3 101/KH-ĐHXDMT  26/5/2022   Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025”
4 737/QĐ-ĐHXDMT  15/11/2022  Quyết định về việc mở ngành đào tạo Kỹ thuật Xây dựng trình độ thạc sĩ (Mã số: 8.58.02.01).
 NĂM 2021
1 33/QĐ-ĐHXDMT  21/01/2021   Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ.  
2 39/QĐ-CEA.UD
 04/02/2021  Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐHXD Miền Tây.
3 86/QĐ-ĐHXDMT  25/02/2021   Quy định Chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây.  
4 331/QĐ-ĐHXDMT  12/7/2021   Quy định xây dựng, cập nhật và quản lý chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
5 336/QĐ-ĐHXDMT  19/7/2021   Quy định về tổ chức hoạt động giảng dạy, bảo vệ Luận văn/Đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
6 06/NQ-HĐTr  20/08/2021   Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHXD Miền Tây.  
7 465/QĐ-ĐHXDMT  15/10/2021   Quy định đào tạo trình độ đại học.  
8 550/QĐ-ĐHXDMT  26/11/2021   Quy chế chi tiêu nội bộ.  
9 621/QĐ-ĐHXDMT  22/12/2021   Quy định tổ chức thi kết thúc học phần (Offline).  
10 622/QĐ-ĐHXDMT  22/12/2021   Quy định tổ chức thi kết thúc học phần (Online).  
11 547/QĐ-ĐHXDMT  26/11/2021   Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trường ĐHXD Miền Tây.  
 NĂM 2020
1 109/QĐ-ĐHXDMT  29/04/2020   Quy định Đảm bảo chất lượng Trường ĐHXD Miền Tây.  
2 180/QĐ-ĐHXDMT 30/06/2020   Quy chế công tác văn thư của Trường ĐHXD Miền Tây.  
3 393/QĐ-ĐHXDMT 10/11/2020   Quy định về xuất bản Thông tin Khoa học và Giáo dục Trường ĐHXD Miền Tây.  
4 1461/QĐ-BXD  17/11/2020   Quyết định công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2019-2024.
5 60/ĐHXDMT-QLĐT 03/4/2020   Kế hoạch học tập theo hình thức Online.
 NĂM 2019
1 148/QĐ-ĐHXDMT  28/05/2019  Quy chế Chi tiêu nội bộ.
2  285/QĐ-ĐHXDMT  26/08/2019  Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Trường ĐHXD Miền Tây.  
3 286/QĐ-ĐHXDMT
26/08/2019   Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động viên chức quản lý thuộc Trường ĐHXD Miền Tây.
4 741/QĐ-BXD  30/08/2019   Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) Miền Tây nhiệm kỳ 2019-2024.
5 321/QĐ-ĐHXDMT
03/9/2019  Ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
6 320/QĐ-ĐHXDMT
03/9/2019  Ban hành Quy định công tác học vụ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
7  457/QĐ-ĐHXDMT 07/11/2019   Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
8  489/QĐ-ĐHXDMT 29/11/2019   Quy định thực hiện chương trình ngày công tác xã hội đối với sinh viên đại học hệ chính quy.
 NĂM 2018
1 77/QĐ-CEA.UD  25/05/2018  Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định CLGD cho Trường ĐHXD Miền Tây.
2 343/QĐ-ĐHXDMT  17/10/2018  Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHXD Miền Tây.
3 438/QĐ-ĐHXDMT 19/10/2018  Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử (Email) công vụ của trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

 Hướng dẫn sử dụng Email công vụ của trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn