Giới thiệu

1.  Giới thiệu chung.

Cố vấn học tập là những người được lựa chọn từ các giảng viên hoặc cán bộ quản lý đào tạo đã tốt nghiệp chuyên ngành cùng với ngành đào tạo làm CVHT; am hiểu nội dung, chương trình và phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định của Trường về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; các quy chế về chế độ chính sách và công tác sinh viên; có khả năng cập nhật những thay đổi trong quy chế, quy định, nội quy để tư vấn, giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nhiệt tình đối với nhiệm vụ được giao, phải tuân thủ đúng nguyên tắc làm việc của CVHT.