GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ

   

Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
     
 
 
   Facebook Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây
 
Chức năng - nhiệm vụ

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

(Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-ĐHXDMT ngày 03 tháng 10 năm 2023
về việc Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Trường Đại học Xây dựng Miền Tây)I. CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, có chức năng tham mưu với Hiệu trưởng việc quản lý, tổng hợp, lưu trữ, khai thác, tổ chức thực hiện mọi hoạt động trong lĩnh vực thông tin - thư viện.


II. NHIỆM VỤ

1. Quản lý công tác thông tin

1.1. Viết bài, thông tin liên quan đến hoạt động, tin tức sự kiện của Trường, đăng thông tin hoặc gửi về Ban Công nghệ thông tin để đăng trên các trang thông tin của Trường.

1.2. Tiếp nhận thông tin, bài viết của các đơn vị, kiểm duyệt và đăng thông tin hoặc gửi về Ban Công nghệ thông tin để đăng trên các trang thông tin của Trường.

1.3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường.

1.4. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

1.5. Xây dựng nội quy, quy trình sử dụng các dịch vụ của Trung tâm và hướng dẫn bạn đọc sử dụng các dịch vụ của Trung tâm, thực hiện tốt nội quy, quy trình.


2. Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện

2.1. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

2.2. Tiếp nhận, khai thác các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

2.3. Bảo quản, kiểm kê định kỳ tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.


3. Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Thư viện

3.1. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm của Nhà trường theo quy định của pháp luật.

3.2. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và của pháp luật.

3.3. Tổ chức thông tin tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện.


4. Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của Thư viện

4.1. Quản lý, vận hành trang thiết bị của Thư viện.

4.2. Quản lý, vận hành khai thác các phần mềm Thư viện.

4.3. Kiểm kê định kỳ trang thiết bị của Thư viện.

4.4. Xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu của Thư viện.

4.5. Triển khai các ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện.


5. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động Thư viện

5.1. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

5.2. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học thư viện, tham gia các hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong nước và ngoài nước.


6. Tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Thư viện

6.1. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất về hiện trạng khai thác, sử dụng thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

6.2. Lập báo cáo về kế hoạch nâng cấp, bổ sung các nguồn thông tin tài liệu cho Thư viện.


7. Thực hiện chức năng thiết kế hình ảnh, viết bài đưa tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

7.1. Chịu trách nhiệm chụp, chỉnh sửa ảnh các hoạt động, sự kiện và lưu giữ ảnh tư liệu của Nhà trường.

7.2. Viết bài, đưa tin các hoạt động, sự kiện trên Website của Nhà trường, của đơn vị.


8. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.


III. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Giám đốc

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác:

1.1. Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực thông tin - thư viện.

1.2. Trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm trong việc lập kế hoạch và tổ chức việc mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung và phát triển nguồn tài liệu phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của toàn trường cũng như tổ chức các hoạt động phục vụ khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài liệu của Trung tâm.

1.3. Thiết lập và tổ chức triển khai quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các Trung tâm Thông tin - Thư viện trong và ngoài nước.

1.4. Quản lý, biên tập nội dung các hoạt động, sự kiện trang Thư viện điện tử (thuvien.mtu.edu.vn), Website (mtu.edu.vn) của Nhà trường.

1.5. Phụ trách phân công công tác, thi đua, khen thưởng của Trung tâm.

1.6. Triển khai các hoạt động được giao của Trung tâm theo đúng chức năng và quyền hạn.

1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.


2. Phó Giám đốc

2.1. Trực tiếp quản lý nguồn học liệu, trang thiết bị của Trung tâm; thực hiện chế độ cập nhật, kiểm kê, báo cáo theo định kỳ.

2.2. Tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành.

2.3. Tổ chức triển khai các hoạt động, các sự kiện trong lĩnh vực thông tin - thư viện. Thực hiện việc phát triển và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu số.

2.4. Tổ chức thực hiện việc hợp tác liên thư viện trong việc trao đổi, luân chuyển nguồn tài liệu.

2.5. Tổ chức thực hiện việc khảo sát ý kiến bạn đọc và công tác có liên quan đến công tác kiểm định.

2.6. Giải quyết các công việc của Trung tâm khi được ủy quyền hoặc khi Giám đốc đi vắng.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn