1. Chức năng


Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản pháp luật và quy định của Trường hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ Khảo thí
1.1. Xây dựng kế hoạch thi, tổ chức thi kết thúc học phần.
1.2. Thường trực hội đồng thi kết thúc học phần.
1.3. Phối hợp với các khoa xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần.
1.4. Quản lý ngân hàng đề thi, tổ hợp đề thi, in sao đề thi, bảo mật đề thi.
1.5. Nhập điểm thi trên cổng thông tin, tổng hợp điểm, chuyển điểm thi cho các đơn vị.
1.6. Tổ chức chấm thi phúc khảo khi có đơn của sinh viên.
1.7. Thanh toán chế độ coi thi, chấm thi, ra đề thi cho cán bộ giảng viên tham gia các kỳ thi do phòng tổ chức.
1.8. Thực hiện công tác lưu trữ điểm thi, bài thi theo quy định của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng
2.1. Xây dựng công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2.2. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;
2.3. Tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan về hoạt động đào tạo của Nhà trường.
2.4. Xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động ĐBCL bên trong của Trường.
2.5. Công tác tập huấn cho cán bộ, viên chức về đảm bảo chất lượng giáo dục.
2.6. Tiếp nhận giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật, của Trường.

3. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị.

4. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn