BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Tầng 3, dãy Nhà làm việc;

20B Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Email: banthanhtraphapche@mtu.edu.vn

01. Nguyễn Thị Trang (Trưởng ban)

nguyenthitrang@mtu.edu.vn

0907 176 090

02. Nguyễn Công Danh

nguyencongdanh@mtu.edu.vn

0869 100 493

03. Nguyễn Văn Minh Nghị

nguyenvanminhnghi@mtu.edu.vn

0939 344 652