I. Chức năng

1. Phát triển công tác tuyển sinh, công tác về liên kết đào tạo với các đơn vị, cơ sở giáo dục, các đối tượng có nhu cầu phù hợp với chiến lược phát triển Trường.
2. Tổ chức và quản lý các hoạt động về bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hệ vừa làm vừa học trình độ đại học (VLVH ĐH) và các trình độ khác tại Trường và tại các đơn vị liên kết theo nhu cầu xã hội.
II. Nhiệm vụ

1. Triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc hệ VLVH ĐH cho các ngành đào tạo của Nhà trường. 

2. Tổ chức tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức; các lớp ngắn hạn; cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của Nhà trường. 

3. Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, liên kết với các cơ sở giáo dục, các đơn vị có nhu cầu về đào tạo để mở các lớp theo nhu cầu xã hội.

4. Tham mưu ký kết và thanh quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo giữa Nhà trường với các đơn vị liên kết thuộc phạm vị Trung tâm phụ trách.

5. Tổ chức tuyển sinh hệ VLVH ĐH. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Nhà trường trong việc quản lý, đào tạo các lớp hệ VLVH ĐH. Quản lý sinh viên, học viên thuộc phạm vị Trung tâm phụ trách.

6. Quản lý, tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập theo kế hoạch. Thống kê giờ giảng của giảng viên cơ hữu, thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các đơn vị liên kết tổ chức các kỳ thi, coi thi, tốt nghiệp theo quy định.

7. Tổ chức khai giảng, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo thuộc phạm vị Trung tâm phụ trách.

8. Thực hiện công tác tổ chức, quản lý giảng dạy các lớp liên kết đào tạo tại Trường; Sắp xếp, tiếp đón giảng viên đến giảng dạy, phối hợp với đơn vị chức năng của Nhà trường về chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ học tập cho các lớp.

9. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị.

10. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn