Văn bản đào tạo

STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU
1 Quy định về liên kết đào tạo của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây Quy định về liên kết đào tạo của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/4/2023 của Hiệu trường Trường Đại học Xây dựng Miền Tây )
2 Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
(Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/4/2023 của Hiệu trường Trường Đại học Xây dựng Miền Tây )
3 Quy chế thi tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây Quy chế thi tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
(Kèm theo Quyết định số 208/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/4/2023 của Hiệu trường Trường Đại học Xây dựng Miền Tây )
4 Đề án tổ chức thi tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây Đề án tổ chức thi tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
(Kèm theo Quyết định số 217/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/4/2023 của Hiệu trường Trường Đại học Xây dựng Miền Tây )
5 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ )
6 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (ban hành kèm theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ )
7 Quy chế đào tạo trình độ đại học  Quy chế đào tạo trình độ đại học 
(ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn