Pháp chế

SỐ HIỆU

PHÁP CHẾ

TRÍCH YẾU

 52/2019/QH14  Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (237KB)  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.
 07/2019/TT-BNV  Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức (1,8MB)  Quy định về chế độ báo cáo thống kê về đội ngũ viên chức; biểu mẫu báo cáo thống kê; thành phần hồ sơ; chế độ quản lý,...
 81/2019/NĐ-CP  Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loại (1,7MB)  Quy định về các nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân,...
 130/2020/NĐ-CP  Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập  Chính phủ ban hành Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
 115/2020/NĐ-CP   Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 45/2019/QH14     Bộ Luật lao động
 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
 58/2014/QH13     Luật bảo hiểm xã hội
 Luật bảo hiểm xã hội quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức. cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
 143/2018/NĐ-CP     Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Viêt Nam
 Nghị định này quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối vưới người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 90/2019/NĐ-CP     Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 595/QĐ-BHXH     Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; Quản lý số BHXH, thẻ BHYT
 Ban hành kèm theo QĐ này: Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 888/QĐ-BHXH     Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểu quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định sô 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
 59/2015/TT-BLĐTBXH     Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 Quy định chi tiết một số điểu của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.
 01/2011/QH13  Luật lưu trữ  Quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn