Đang online: 523

Số lượt truy cập: 17188219

Nhân sự - Phân công CT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
ĐT: +84 - 270 - 3842232  -  Fax:  +84 - 270 - 3827457
Email: trungtamngoaingutinhocxdmt@gmail.com

 

NCS. Lương Hoàng Hên
Giám đốc
TẬP THỂ CÁN BỘ - NHÂN VIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Lương Hoàng Hên

Giám đốc

NCS

2

Phạm Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

3

Lê Thị Anh Thư

Nhân viên

Thạc sĩ

4     Lương Thị Ngọc Diễm Giảng viên  Thạc sĩ

5

Hồ Lê Thanh Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Đoàn Ngọc Ánh Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

7     Đặng Thị Dung Giảng viên Thạc sĩ
8    Nguyễn Thị Kim Hiền Giảng viên Thạc sĩ
9     Lê Trần Khánh Phương Giảng viên Thạc sĩ
10     Đỗ Thị Ngọc Mai Giảng viên Thạc sĩ
 Và hơn 20 giảng viên tin học, ngoại ngữPHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Giám đốc

Phụ trách chung và trực tiếp các công việc sau:

1. Quản lý công tác nhân sự tại Trung tâm.

2. Quản lý nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo, nội dung và kế hoạch thi, tổ chức thi kết thúc khóa học, ôn thi CNTT.

3. Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc ký kết các hợp đồng đào tạo và các giấy tờ hồ sơ liên quan.

4. Mời giảng cho học viên các lớp CNTT cơ bản, nâng cao và các module chuyên ngành, giám sát việc giảng dạy các lớp của Trung tâm về nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian, tiến độ để đảm bảo chất lượng.

5. Chịu trách nhiệm trong việc ban hành các quyết định về Hội đồng thi, quyết định cấp chứng nhận/chứng chỉ CNTT.

6. Duyệt nội dung trang web của Trung tâm trước khi đăng;

7. Tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động học thuật liên quan đến CNTT trong và ngoài Trung tâm.

8. Công việc thanh quyết toán tại trung tâm;

9. Tổ chức và triển khai các hoạt động mua, bán các dịch vụ tin học và thiết bị văn phòng.

10. Viết báo cáo tổng kết hàng tháng.

11. Tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Cơ bản và tại trung tâm.

12. Kiểm soát thông tin website trên trang của đơn vị.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

2. Phó Giám đốc

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được giao, cụ thể như sau:

1. Phụ trách việc tổ chức đào tạo, nội dung, chương trình các lớp học, ôn Anh văn của Trung tâm.

2. Mời giảng và giám sát việc giảng dạy các lớp ngoại ngữ của Trung tâm về nội dung chương trình, kế hoạch, thời gian, tiến độ để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Phụ trách công tác tiếp thị chiêu sinh các lớp Anh văn.

4. Kiểm tra việc quản lý số lượng học viên các lớp Anh văn tại trung tâm;

5. lý và cập nhật nội dung, chương trình đào tạo các cấp độ B1.1, B1.2 và B1 Anh văn.

6. Tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động học thuật liên quan đến Anh văn trong và ngoài trung tâm.

7. In các chứng chỉ/chứng nhận cho học viên đã đạt trong các kỳ thi sát hạch.

8. Tổ chức và triển khai các hoạt động mua, bán văn phòng phẩm.

9. Tham gia giảng dạy tại Khoa KH Cơ bản và tại trung tâm.

10. Nếu được ủy quyền, Phó Giám đốc sẽ ký kết các hợp đồng đào tạo và các giấy tờ có liên quan và thực hiện những nhiệm vụ do Giám đốc phân công trong từng thời điểm cụ thể.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn