1. Chức năng


Tham mưu với Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sinh viên.
Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh viên học tập tại Trường.

2. Nhiệm vụ:

1. Giáo dục chính trị, tư tưởng
1.1. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.2. Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong sinh viên; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

2. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống
2.1. Xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên.
2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho sinh viên; môi trường giáo dục nề nếp, kỷ cương, văn hóa, lành mạnh; công tác giáo dục thẩm mỹ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong sinh viên.
2.3. Hướng dẫn sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh; phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; tư vấn học đường.

3. Công tác sinh viên
3.1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho sinh viên.
3.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý sinh viên; xây dựng trường học an toàn, thân thiện; giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
3.3. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên theo quy định.
3.4. Phối hợp với Công an phường 3 hướng dẫn, kiểm tra phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trong sinh viên.

4. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị.

5. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn