Sơ kết 3 năm công tác sinh viên, công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập 2012 -2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác HSSV năm học tiếp theo

BÁO CÁO
Sơ kết 3 năm công tác sinh viên, công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập 
2012 -2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác HSSV năm học tiếp theo 

Căn cứ vào kết quả của Hội nghị sơ kết 3 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ; căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác quản lý sinh viên hiện nay, trường Đại học xây dựng Miền Tây sơ kết 3 năm công tác quản lý sinh viên, công tác GVCN - CVHT và các năm tiếp theo như sau:

Đây là năm thứ 3 Trường Đại Xây dựng Miền Tây thực hiện phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) đối với người học hệ chính quy tập trung (CQTT).Trong 3 năm học vừa qua, hệ thống quản lý đào tạo của trường đã có nhiều thay đổi, để có thể đáp ứng được yêu cầu của phương thức đào tạo mới. Công tác học sinh, sinh viên (HSSV), công tác GVCN- CVHT cũng đã có những thay đổi để đáp ứng với yêu cầu đào tạo. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đã kiêm thêm nhiệm vụ cố vấn học tập (CVHT), có vai trò rất quan trọng trong đào tạo hệ thống tin chỉ, với nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, GVCN- CVHT còn là một chuyên gia tư vấn học tập, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình đào tạo. 

Trong 3 năm qua Công tác HSSV, công tác GVCN- CVHT Đã được thực hiện với nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít những hạn chế, cần phải đánh giá rút kinh nghiệm và đề được hướng đổi mới, sao cho công tác HSSV, công tác GVCN - CVHT đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả cho phù hợp phương thức đào tạo HTTC của trường.

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TÁC SV VÀ CÔNG TÁC GVCN-CVHT:
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cụ thể, sát sao đến công tác SV và công tác GVCN- CVHT.
- Có sự phối hợp tốt giữa phòng Công tác SV với các phòng, khoa và các bộ môn, trung tâm, các đoàn thể trong trường.
- Các chế độ chính sách luôn được đảm bảo và thực hiện kịp thời cho các cán bộ làm công tác SV công tác GVCN - CVHT. Đặc biệt trang bị cổng thông tin nội mạng phục vụ kịp thời cho công tác quản lý SV có hiệu quả.
- Nhà trường xây dựng website riêng về quản lý sinh viên trong mạng nội bộ. Tiến tới xây dựng tổng đài nhắn tin SMS thông báo cho phụ huynh và sinh viên về thông tin về kết quả học tập, chế độ chính sách, các họat động của nhà trường, nộp học phí, kết quả điểm rèn luyện, các mức cảnh báo, học bổng ;
- Lãnh đạo phòng, cùng toàn thể các thầy cô GVCN, đoàn kết, nghiêm túc thực hiện tốt công tác GVCN - CVHT Ban giám hiệu giao. 
- Lãnh đạo phòng được đi tập huấn Công tác SV do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức, cũng như học hỏi kinh nghiệm của các trường bạn.
- Đã xây dựng các văn bản được Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành các quy định, quy trình công tác GVCN-CVHT theo điều kiện thực tế của trường.

2. Khó khăn
- Trường hiện có 3101 người học, trong đó có hơn 2630 SV hệ chính quy và 471 SV hệ vừa làm, vừa học đang học tập trong trường bình quân 69 lớp/ năm , SV hệ CQ dù đã được hướng dẫn, tư vấn nhưng vẫn chưa hiểu hết quy trình, nghiệp vụ của phương thức đào tạo theo tín chỉ nhất là những sinh viên năm thứ nhất.

- Tình hình an ninh, trật tự, tiêu cực xã hội, đặc biệt là các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Vĩnh Long nói chung và địa bàn trường đóng nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thường xuyên tác động đến người học. 

Từ những thuận lợi và khó khăn trên chúng ta nhận thấy quản lý sinh viên theo HTTC cho thấy sự đa dạng trong công tác quản lý sinh viên trong đào tạo tín chỉ. Quản lý sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ có thể xem như là quản lý “động”. Việc quản lý theo kiểu “động” là một khó khăn, thách thức và đòi hỏi phải thay đổi nhận thức và cách thức tổ chức đào tạo, cách thức quản lý SV. GVCN- CVHT chiếm vai trò quan trọng trong đào tạo theo học chế tín chỉ thông qua hoạt động tư vấn, trợ giúp, theo dõi và định hướng cho SV trong việc xây dựng chương trình học tập. GVCN - CVHT được xem là một bộ phận không thể tách rời và đảm bảo cho “cỗ máy” học chế tín chỉ vận hành hiệu quả, thông suốt. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SV, CÔNG TÁC GVCN – CVHT 3 NĂM
1. Những việc đã làm được
1.1. Công tác học sinh, sinh viên:
- Đã tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt Công dân SV” đầu khoá học cho sinh viên năm thứ nhất các năm học 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015.

- Tổ chức 03 lần đối thoại giữa Ban giám hiệu trường với sinh viên. 

- Đánh giá việc thực hiện việc đổi mới công tác quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu vào cuối mỗi năm học.

- Tổ chức tuyên truyền về biển đảo, và phát động HSSV hưởng ứng ủng hộ đồng bào ở những nơi gặp thiên tai (3 năm là 13,5/ triệu /năm).

- Hàng năm tổ chức từ 2-3 buổi báo cáo thời sự cho hơn 1500 lượt HSSV. 

- Phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn, Hội hàng năm tổ chức 02 buổi báo cáo chuyên đề về “An toàn giao thông” hưởng ứng "Năm an toàn giao thông Quốc gia"; Các ngày lễ hội trong năm do tỉnh Vĩnh Long tổ chức huy động từ 200-500 SV tham gia; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông; Tổ chức thành công Lễ phát động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông quốc gia” tháng 9 hàng năm.

- Thực hiện kịp thời, đúng chế độ chính sách cho SV, cụ thể:
+ Xét khen thưởng và cấp học bổng, 3 năm học 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015 đối với những sinh viên có thành tích học tốt rèn tốt.
+ Hoàn thiện hồ sơ xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh 20 lượt sinh viên có thành tích học tốt rèn tốt để hội khuyến học tỉnh Vĩnh Long trao tặng.
+ Xét học bổng đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do nhà trường trao tặng.
+ Lập danh sách và cấp đơn đề nghị hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí cho SV đúng theo qui định.
+ Cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo thông qua hộ gia đình cho SV bình quân mỗi năm từ 500 SV vay vốn tín dụng ưu đãi .
+ Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với con người có công đang học tại trường.
+ Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường xét khen thưởng cho nhiều SV đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện và những SV có hoàn cảnh khó khăn.

- Hoàn thành chấm điểm và phân loại kết quả rèn luyện đối với SV hệ chính qui 
các năm học 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015. Xây dựng và đổi mới phiếu phiếu báo kết quả của sinh viên, giúp cho GVCN phát huy có hiệu quả trong công tác quản lý SV;

- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường xét khen thưởng hàng năm HSSV đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện và những HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Hàng năm phòng đã phối hợp với Công an, chính quyền địa phương phường 3, nơi có đông HSSV cư trú, thường xuyên nắm tình hình nền nếp học tập, sinh hoạt của HSSV nội, ngoại trú. Giải quyết kịp thời tất cả các vụ việc liên quan đến HSSV nội, ngoại trú.

- Giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho sinh viên; liên hệ và phối hợp với phụ huynh HSSV với những sinh viên cá biệt, sinh viên bỏ học, cảnh cáo học vụ ....

- Thực hiện tốt chế độ tiếp dân.

- Tuyên truyền và phát thanh hàng tuần vào sáng thứ 2 đầu tuần ;

1.2. Công tác GVCN - CVHT:
- Phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các quyết định. Đây là cơ sở pháp lý giúp cho công tác sinh viên, GVCN- CVHT thực hiện thành công trongcông tác quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ 3 năm qua đó là :
+ Quyết định số 108 ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2013 “ về Công tác HSSV trường ĐHXD Miền Tây”; 
+ Quyết định số 95 ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2013 “Thành lập tổ sinh viên tự quản khu Nội trú”; 
+ Quyết định số 79 ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2014 “Qui định tổ chức và công tác GVCN đào tạo SV theo tín chỉ”;
+ Quyết định số 76 ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2014 “Ban hành qui trình công tác quản lý sinh viên”; 
+ Quyết định số 413 ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015 “Qui trình đánh giá điểm rèn luyện”. Từ những văn bản trên phòng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác theo từng học kỳ và cả năm học.

- Kế hoạch công tác GVCN- CVHT năm học 2012- 2013; 2013-2014; 2014-2015; 

- Phân công công tác GVCN - CVHT với mô hình lớp đầu khóa.

- Hướng dẫn tài liệu liên quan đến quản lý sinh viên cho từng GVCN-CVHT.

2. Kết quả đạt được:
Từ những việc làm cụ thể của công tác SV, công tác GVCN- CVHT đã góp phần ổn định tình hình SV trong toàn trường trong 3 năm qua. Đa số SV nghiêm chỉnh chấp hành qui chế của Bộ GD&ĐT, nội quy của trường, xây dựng cho sinh viên nề nếp như xếp hàng đi thang máy, ý thức bảo vệ tài sản của Nhà trường, có ý chí phấn đấu, khắc phục hoàn cảnh khó khăn để học tập, rèn luyện, quyết chí vì tương lai, vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.Vai trò của cố vấn học tập đã được xác định và làm tốt các nhiệm vụ GVCN đó là : 

- Họp lớp bầu ban cán sự lớp được tập thể sinh viên suy tôn.

- Tổ chức thảo luận, triển khai cho sinh viên các qui định, qui chế về học chế tín chỉ, các văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của sinh viên;

- Giúp, Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập;

- Thảo luận và hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo chuyên ngành của lớp và cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của từng học phần; Hướng dẫn qui trình, thủ tục cho sinh viên đăng ký học phần, hủy đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ; ký chấp nhận hoặc từ chối vào Phiếu đăng ký học phần cho Sinh viên;

- Theo dõi việc đăng ký học phần của sinh viên cho phù hợp với quy định của trường; thảo luận và trợ giúp Sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên; Thường xuyên nhắc nhở sinh viên khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút để khắc phục; Trả lời các câu hỏi của sinh viên có liên quan đến việc học tập của sinh viên trong phạm vi thẩm quyền của mình; Lập kế hoạch hoạt động cá nhân, thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, ghi chép đầy đủ các biểu mẫu dành cho cố vấn học tập. 

- Xây dựng và công khai lịch tiếp phụ huynh, thời gian và địa điểm tiếp sinh viên định kỳ; cung cấp cho sinh viên số điện thoại, E.mail và các phương tiện liên lạc khác để sinh viên liên lạc trong trường hợp cần thiết.Trung thực và công bằng khi thực hiện hoạt động tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn sinh viên.

- Tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ; Thời gian, kế hoạch và nội dung sinh hoạt lớp được phải được thể hiện trong kế hoạch làm việc của cố vấn học tập phù hợp với qui định của trường của phòng; Tổ chức đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện sinh viên theo qui định về đánh giá, xếp loại sinh viên; Tham gia với tư cách thành viên các hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cho các SV của lớp mình phụ trách; 

- Phối hợp các đơn vị trong trường giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống sinh viên; Tư vấn và định hướng cho SV trong việc tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa hàng năm; Có trách nhiệm gửi thư về cho gia đình sinh viên ,thông báo về việc sinh viên vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo học vụ lần thứ nhất trở lên, sinh viên nộp học phí muộn;

Kết quả phân loại rèn luyện của SV trong 3 năm học 2012- 2013; 2013-2014; 2014-2015, được tập hợp thông qua bảng thống kê sau:

 Bảng phân loại rèn luyện của SV 3 năm học 

TT

Năm học

TS. SV

Phân loại

XS

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

Ghi chú

1

2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK1

440

67(15,23%)

144(32,73%)

165(37,50%)

55(12,50%)

6(1,36%)

3(0,68%)

 

 

 

HK2

440

54(12,27%)

136(30,91%)

173(39,32%)

70(15,91%)

5(1,14%)

2(0,45%)

 

 

2

2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK1

1314

140(10,65%)

381(29,0%)

560(42,62%)

160(12,18%)

17(1,29%)

56(4,26%)

 

 

 

HK2

1314

139(10,58%)

495(37,67%)

489(37,21%)

169(12,86%)

13(0,99%)

9(0,68%)

 

 

3

2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK1

2117

291(13,75%)

862(40,72%)

720(34,01%)

198(9,35%)

28(1,32%)

18(0,85%)

 

 

 

HK2

2006

221(11,02%)

756(37, 69%)

674(33,6%)

294(14,66%)

26(1,30%)

35(1,74%)

 

 

 

Bảng kết quả học tập, sinh viên

3 năm học (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015) số liệu phòng QL-ĐT 


STT

NĂM HỌC


KẾT QUẢ HỌC TẬP


Xuất sắc, giỏi, khá


Yếu kém


1

2012-2013


21,28%


6,5%


2


2013-2014


26,14%


7%


3


2014-2015


28,63%


6,7%


- Khen thưởng đối với 81 lượt tập thể lớp có thành tích rèn tốt học tốt học.

- Khen thưởng 26 lượt lớp trưởng có thành tích quản lý lớp rèn tốt học tốt.

- Khen thưởng 14 lượt thầy cô làm tốt công tác GVCN- CVHT.

- 3 năm chỉ có 02 sinh viên bị xử lý kỷ luật về vi phạm quy chế .

3. Một số hạn chế trong công tác SV, công tác GVCN-CVHT:
Bên cạnh những mặt đạt được như đã nêu trên, công tác SV, công tác GVCN- CVHT vẫn còn những hạn chế, cụ thể đó là:

3.1. Công tác học sinh, sinh viên:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV chưa được đa dạng hóa, khó khăn về việc bố trí thời gian cho các hoạt động giáo dục; có lúc, có chỗ chưa nắm bắt kịp diễn biến tư tưởng của một bộ phận SV, nhất là SV cá biệt.

- Công tác sinh viên đôi lúc chưa theo kịp với phương thức đào tạo theo HTTC. 

- Lực l¬ượng cán bộ làm công tác SV- CVHT chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ, còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo HTTC.

- CVHT về chuyên môn chưa đúng chuyên ngành còn hạn chế về công tác cố vấn học tập cho sinh viên nhất là sinh viên kiến trúc.

3.2. Công tác giáo viện chủ nhiệm- cố vấn học tập:

- Vai trò GVCN-CVHT đôi lúc chưa phát huy cao với tư cách là người tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập, lựa chọn, đăng ký môn học vì vậy số sinh viên bị cảnh báo học vụ, buộc thôi học có chiều hướng tăng;

- GVCN- CVHT vẫn chưa thực sự gần gũi để nắm được tình hình sinh viên ngoại trú để có những biện pháp có thể ngăn chặn, giúp đỡ SV tránh xa các tệ nạn xã hội đang tác động hàng ngày vào SV.

- Nghiên cứu và hướng dẫn cho SV làm hồ sơ hưởng chế độ chính sách ưu đãi chưa thực sự chính xác, đầy đủ và kịp thời, trong việc tổ chức xét, ra Quyết định.

- Chưa chủ động phối hợp với khoa và giáo viên bộ môn để nắm tình hình sinh viên bỏ học, lười học, cúp tiết, sinh viên yếu kém. 

4. Nguyên nhân của những hạn chế:
4.1. Về công tác học sinh, sinh viên:

- Mặt trái của nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng của lối sống thực dụng đã tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận SV; một số SV chưa yên tâm với ngành học đã chọn.

- Năng lực chuyên môn, tâm huyết của một số cán bộ làm công tác SV còn hạn chế 

4.2. Công tác giáo viên chủ nhiệm- cố vấn học tập:

- Vai trò GVCN-CVHT đôi lúc vẫn chưa chủ động trong cập nhật thông tin về quy chế SV, quy chế đào tạo, quy định của nhà trường để có thể hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- GVCN- CVHT chưa thực sự có tâm huyết, nhiệt tình với sinh viên, thái độ phục vụ chưa cao;

5. Một số giải pháp :

- Đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và công tác học sinh, sinh viên thích ứng với đào tạo theo hệ thống tín chỉ bắt đầu từ năm học 2015-2016, cụ thể:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, tác phong cho sinh viên; lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cơ sở để giáo dục sinh viên; khen thưởng kịp thời những sinh viên suất sắc trong học tập và các phong trào của Nhà trường, làm mô hình nhân rộng cho sinh viên toàn trường học tập.

- Bổ sung nhân lực đủ cho nhu cầu công tác SV, công tác CVHT.

- Ban hành các văn bản mang tính pháp quy trong nhà trường về công tác SV, công tác CVHT.

- Xây dựng cơ chế chính sách hợp lý đối với lớp trưởng, bí thư chi đoàn các lớp.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác cố vấn học tập vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học để xét danh hiệu thi đua, xét khen thưởng và kỷ luật;

- Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập, phương pháp học theo tín chỉ giữa sinh viên với nhau vào đầu mỗi năm học;

- Phối hợp với giảng viên nắm bắt tình hình những sinh viên có ý thức học tập kém để có hướng giải quyết.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác sinh viên, quy trình công tác GVCN-CVHT phù hợp với công tác của trường theo từng năm học.

- Nhiệm vụ của cố vấn học tập bao hàm cả việc tư vấn phương pháp học đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý tài liệu học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai.

6. Đề xuất, kiến nghị:

- Tổ chức đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo đại học trong nước và quốc tế trong đó có công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

- Tổ chức nói chuyện thời sự và các chuyên đề ứng dụng thực tiễn phù hợp với hình thức đào tạo của trường.

- Bộ chương trình đào tạo, trong đó phải có đầy đủ đề cương chi tiết các môn học của ngành đó;

* Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

- Tăng cường hoạt động đa dạng của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích;

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên để triển khai việc họp chi đoàn cùng với sinh hoạt lớp định kỳ theo quy định;

- Đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt đoàn (thành lập các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ phong trào, nhóm cho phù hợp với mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ để thu hút sinh viên tham gia hoạt động ).

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác SV các năm học tiếp theo:
1. Phương hướng chung
Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp công tác SV trên cơ sở Chương trình công tác SV của Bộ giáo dục & Đào tạo và tình hình thực tế của trường. Huy động, phát huy mọi nguồn lực để tăng cường hiệu quả công tác SV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học học tiếp theo. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác SV năm học 2015 – 2016 và các năm tiếp theo:
- Phòng công tác SV chủ trì kết hợp với các phòng chức năng liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng đổi mới công tác SV từ năm học 2015-2016 và các năm học tiếp theo,trên tinh thần đổi mới công tác CVHT. Ban hành các văn bản mang tính pháp quy cho công tác SV trong nhà trường.

Ban hành các văn bản: Quy định về quản lý sinh viên, Quy định quản lý sinh viên nội trú ngoại trú; Chương trình công tác chính trị sinh viên trong năm học; Những điều sinh viên không được làm; Chế độ chính sách đối với sinh viên.

- Tổ chức tuần lễ sinh hoạt chính trị đầu năm.

- Tăng cường chăm lo, hỗ trợ các điều kiện vật chất và tinh thần cho GVCN-CVHT thông qua việc ghi nhận, biểu dương kịp thời để đội ngũ CVHT có thêm niềm say mê, nhiệt huyết làm cho hiệu quả và chất lượng công tác ngày một nâng cao.

- Định kỳ phối hợp với các Phòng/ban, khoa và các đơn vị chức năng trong trường như: Đoàn TN-Hội sinh viên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm về hoạt động giảng dạy, học tập nhằm tổng kết đánh giá và định hướng công tác tư vấn, CVHT cho sinh viên trong điều kiện học chế tín chỉ. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cho sinh viên nâng cao ý thức tự giác, tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, nắm vững quy trình quy chế để thuận tiện đăng ký khối lượng học tập hiệu quả nhất.

- GVCN-CVHT thường xuyên học tập, nghiên cứu, nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định, nội quy của Trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong quy chế, quy định, nội quy để có thể tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường. Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị liên quan trong công tác sinh viên để hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc liên quan đến công tác học tập và rèn luyện.

- Căn cứ vào đề cương chi tiết học phần để hướng dẫn cách học cho sinh viên như: lập kế hoạch học tập, nghe giảng và ghi chép trên lớp, tự học, học nhóm, đọc sách, nghiên cứu và giải quyết vấn đề…CVHT cần xem đây là một trong những mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng dạy và học chứ không chỉ dừng lại ở các giải pháp tạm thời. Bên cạnh đó, CVHT phải luôn thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với sinh viên và nhất là không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác CVHT nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

- Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học .

- Tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng trong quản lý, giáo dục SV, đặc biệt SV cá biệt; thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến kết quả học tập, rèn luyện của SV đến gia đình. 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao các nhiệm vụ của Công tác SV.

Trên đây là toàn bộ báo cáo sơ kết 3 năm về Công tác SV công tác GVCN - CVHT chúng tôi đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến để công tác GVCN – CVHT phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công tác SV và công tác cố vấn học tập năm học 2015–2016 và các năm tiếp theo./.

Phòng Công tác HSSV

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn