Chức năng - Nhiệm vụ
Chức năng: Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình có chức năng thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành việc thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng công trình đúng nội dung quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành liên quan.

Nhiệm vụ:
- Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình; 
- Chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng dự toán; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt theo quy định của Nhà nước.
- Lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời dự thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có đủ điều kiện năng lực (hoặc thuê các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực để thực hiện), báo cáo Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt.
- Đàm phán, trình chủ đầu tư ký kết hợp đồng (bao gồm các hợp đồng khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị …)
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực (hoặc thuê các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình).
- Tổ chức nghiệm thu, trình chủ đầu tư thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.
- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình.
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả chi phí để tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 
- Ngoài các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền cho Ban QLDA thực hiện một số nội dung công việc khác thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ đầu tư.


Đang online: 2481

Số lượt truy cập: 17029252