Văn bản - Thông tư

STT

SỐ HIỆU

LUẬT

 TẢI VỀ
1 50/2014/QH13 Luật Xây dựng
 62/2020/QH14  Luật sửa đỗi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

STT

SỐ HIỆU

NGHỊ ĐỊNH

 TẢI VỀ
1 06/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 
2  10/2021/NĐ-CP Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
3 15/2021/NĐ-CP  Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

STT

SỐ HIỆU

THÔNG TƯ

 TẢI VỀ
1 15/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
16/2019/TT-BXD  Thông tư hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 


Đang online: 2667

Số lượt truy cập: 17030245